VYBO Electric a.s.

Elektromotor je elektrický stroj, ktorý za posledných 100 rokov dosiahol veľký rozmach. S nástupom elektrizácie zasiahol do všetkých činností človeka. Výkon elektrických strojov sa pohybuje v rozmedzí od zlomku wattov po stovky megawattov. Kvalitné elektromotory sú  elektrické zariadenie, ktoré premieňa elektrický prúd na mechanickú prácu, resp. mechanický pohyb. 

Základný princíp fungovania kvalitných elektromotorov

Kvalitné elektromotory a prevodovky

Funkcie a charakteristika elektromotorov

Elektromotory využívajú fyzikálny jav elektromagnetizmus, ale existujú i motory založené na iných elektromechanických javoch napr. elektrostatika, piezoelektrický jav a pod. Základným princípom elektromagnetizmu je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytvorených elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd, resp. interakcia týchto polí s magnetickým poľom permanentného magnetu.Túto silu nazývame Lorentzova sila.. Každý elektromotor sa skladá z dvoch základných častí – statickej čiže nepohybujúcej sa časti – statora, a pohyblivej časti (obvykle rotujúcej) rotora.

Rozdelenie elektromotorov

Hlavné rozdelenie kvalitných elektromotorov je na jednosmerný motor a striedavý motor. Jednosmerný motor ďalej rozdeľujeme na elektromotory s permanentnými magnetmi, elektromagnetmi, na derivačný motor, inak nazývaný aj paralelný motor a na sériovo-paralelný motor. Druhým typom motorov je striedavý motor, ktorý ďalej rozdeľujeme na synchrónny a asynchrónny. Synchrónny motor nám predstavuje krokový motor a asynchrónny motor z hľadiska vstupu delíme na jednofázový a trojfázový, ktorý je samočinný, avšak s nárastom zaťaženia klesá aj rýchlosť. Parametre a typy elektromotorov však treba prispôsobiť konkrétnym podmienkam, v ktorých bude pracovať.

Výhody elektromotorov

K výhodám kvalitného elektromotora patrí veľká oblasť využiteľnosti, jednoduchá konštrukcia, dlhá životnosť, lepšia efektivita a spoľahlivosť. Výkonné elektromotory nájdete v čerpadlách, obrábacích strojoch, výťahoch, lokomotívach, brúskach, drvičoch, banských ventilátoroch, pračkách, chladničkách a v množstve iných bežne používaných zariadeniach.

Tip od nás

Najširšie použitie v domácnostiach, dielňach či kanceláriách majú jednofázové elektromotory, nakoľko v týchto prípadoch je dodávané prevažne jednofázové napätie. Jednofázové špeciálne motory sa však vyznačujú aj množstvom ďalších výhod, akými sú cenová dostupnosť, jednoduchosť, spoľahlivosť a nenáročná údržba. Pri bežnom využití sa predpokladá, že zákazníci sú s najväčšou pravdepodobnosťou laici. Z tohto dôvodu je rozumnejšie, ak sa obrátite na fundovaného výrobcu či distribútora kvalitných elektromotorov, ktorý vám dokáže na svojej zákazníckej linke bezplatne poradiť prostredníctvom svojej webovej stránky https://www.elektromotory-prevodovky.sk/elektromotory/.