EASY START s.r.o.

Slovo kódex by sa dalo voľne preložiť ako súhrn predpisov či ustanovení v určitej oblasti súkromného alebo profesijného života, ktoré sú v úzkom prepojení najmä z morálnou stránkou. Ak teda hovoríme o kódexe v oblasti daňového poradenstva, tak musíme spomenúť najmä stanovenie etických požiadaviek a zabezpečiť vysoko profesijný a morálny štandard pri činnosti poradcov. Tí by mali poskytovať daňové poradenstvo svojim klientom v súlade s týmto štandardom a dbať na nezávislosť, zodpovednosť, svedomitosť a mlčanlivosť. Slovenská komora daňových poradcov vykonáva do určitej miery dohľad nad plnením týchto princípov v podmienkach SR a právnym základom pre túto oblasť je zákon č. 78/1992 Zb. o daňovom poradenstve. 

Daňové poradenstvo a jeho princípy 

Daňové poradenstvo pre lepší prehľad

Dane a financie

Začnime teda nezávislosťou. Daňový poradca pri poskytovaní poradenstva musí dbať predovšetkým na profesijnú nezávislosť. Tento princíp je postavený na zastupovaní záujmov klienta a riešení stretu záujmov medzi daňovým poradcom, klientom, správcom dane alebo iným zainteresovaným subjektom. Daňové poradenstvo by malo byť poskytované pri vylúčení zaujatosti a poradca musí dbať na objektívnosť aj u svojich zamestnancov. Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo na vlastnú zodpovednosť. Okrem zodpovednosti za vykonanú činnosť, zodpovedá aj za činnosť vlastných zamestnancov. Reč je najmä o zodpovednosti za prípadné škody spôsobené jeho konaním alebo nedbalosťou a poradca v tomto smere musí byť voči týmto udalostiam krytý prostredníctvom dostatočného komerčného poistenia. Poradca musí poskytovať poradenstvo tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrej povesti profesie daňového poradcu a je povinný zdržať sa konania, ktoré by tieto princípy diskreditovalo. Oblasť zodpovednosti je detailnejšie popísaná v konkrétnej zmluve uzatvorenej medzi poradcom a klientom. Pod svedomitosťou poradcu pri poskytovaní daňového poradenstva rozumieme predovšetkým dodržiavanie príslušných právnych predpisov, predpisov Slovenskej komory daňových poradcov a v neposlednom rade aj pokynmi svojho klienta. Dôležité je v tomto smere taktiež dodržiavanie nezávislosti a objektívnosti pri hodnotení každého prípadu v individuálnej rovine. Pred samotným prijatím zákazky je potrebné zo strany poradcu starostlivé a podrobné preverenie, či je spôsobilý na splnenie požadovaných úloh v rámci nej. Bez dodržiavania mlčanlivosti sa poradca nemôže venovať daňovému poradenstvu na profesionálnej úrovni. Jej prípadné nedodržanie je v rozpore s legislatívou. Ochrana sa v tomto smere týka všetkých informácií, ktoré klient zverí poradcovi alebo s ktorými sa zoznámi počas daného prípadu či zákazky. Spoločnosť Easy Start s.r.o vám prináša kvalitné daňové, účtovné a právne služby, pre viac informácií kliknite na internetovú stránku https://www.easystart.sk/

Bližšie informácie o spoločnosti: 

Obchodné meno: EASY START s.r.o. 

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava 1 

IČO: 48 300 501 

IČ DPH SK: SK2120133785 

E-mail: info@easystart.sk 

Telefonický kontakt: Tel.č.: +421 (2) 20 77 18 85